با توجه به آلودگی باغات پسته شهرستان به آفات پروانه کرمانیا جهت ردیابی و تعیین پیک پرواز پایش و بازدید از تله های فرمونی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی و بنا به اظهارات کارشناس حفظ نباتات تله های فرمونی از جمله روشهای پایش آفات به منظور توصیه های فنی در خصوص زمان شروع مبارزه با آفت می باشد .این تله ها هر ساله از اواخر اسفند تا اواسط فروردین در باغات نصب می گردد. امسال تعداد 750 عدد فرمون در سطح 400 هکتار از باغات بارده شهرستان نصب گردیده است.