در پی برودت هوا و کاهش دما در بعضی از مناطق خساراتی به زنبورستان های شهرستان وارد آمد.در پی گزارش مردمی و پس از بازدید کارشناسان مدیریت و مراکز از زنبورستان های شهرستان خسارت وارده به برخی از زنبورستان ها مورد تأیید قرار گرفت.