اسامی کارشناسان ، مروجین  و مسئولین پهنه بندی شهرستان سرایان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محدوده

1

منصوره شرفی

کارشناس مروج پهنه

آیسک

2

فاطمه افخمی

کارشناس مروج پهنه

آیسک

3

سمانه فرشید مقدم

کارشناس مروج پهنه

آیسک

4

وحید خزیمه

کارشناس مروج پهنه

آیسک

5

محسن رفیعی

کارشناس مروج پهنه

سه قلعه

6

حمید بهادری

کارشناس مروج پهنه

سه قلعه

7

مهدی ناهوی

کارشناس مروج پهنه

سه قلعه

8

مهدی طاهری

کارشناس مروج پهنه

سه قلعه

9

مهدی علیدوست

کارشناس مروج پهنه

سرایان

10

فرشته بهرامی

کارشناس مروج پهنه

سرایان

11

مجتبی خفاجه

کارشناس مروج پهنه

سرایان

12

وجیهه مسعودی

کارشناس مروج پهنه

سرایان