فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 

ردیف

کد دفتر ارایه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس

تلفن دفتر

1

72-18-1051

حسن سعیدی

قهستان

32133320

2

72-18-1033

جهانگیر رضایی

گزیک

3263620

3

72-18-1018

فیروز غلامی

اسدیه

3224097

4

72-18-1055

خدیجه سیفی

طبس مسینا

3253715

5

72-18-1062

زهره اسماعیلی

اسدیه درمیان

32124764

6

72-39-1021

غلامرضا غلامی

طبس مسینا

3227600