شرح وظایف

  • ثبت و صدور نامه های واصله، کارتابل گذاری، بایگانی و نگهداری مکاتبات واصله
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها
  • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
  •  سایر امور مرتبط. . .