شرح وظایف

  • نظارت در تنظیم بودجه و نظارت بر حسن جریان هزینه کرد اعتبارات کلیه واحدها.
  • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات اداری و مالی و نیز صدور دستورالعمل ها و ضوابط لازم به منظور هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی.
  • شرکت در جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.