آدرس مرکز : شهرستان سرایان- شهر سه قلعه - بلوار امام رضا (ع) - روبروی حوزه مقاومت بسیج سپاه

آقای مهندس محسن حسین زاده رفیعی

رئیس مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه

تلفن مستقیم : 4100 289 0563

دورنگار : 4100 287 0563

 

شرح وظایف 

 

  • نظارت بر بررسی و مطالعات مربوط به تعیین منابع، ظرفیت ها، امکانات و تنگناهای مسائل کشاورزی، و توسعه روستایی حوزه فعالیت مرکز
  • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی-ترویجی تولیدکنندگان و بهره برداران در زمینه های مختلف کشاورزی و ارائه رهنمودهای لازم
  • تهیه و تنظیم برنامه توسعه کشاورزی و روستایی منطقه  و ارائه آن به مراجع
  • ارتباط مستمر با بهره برداران، تشکل ها، نخبگان، مددکاران و سایر اقشار مرتبط با بخش کشاورزی
  • نظارت بر ارائه خدمات فنی کشاورزی به تولیدکنندگان و بهره برداران براساس برنامه های مصوب

 

[button style="soft" url="http://darmian.kj-agrijahad.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A1" target="blank"]ورود به صفحه اول مرکز[/button]