ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 مهندس علی اکبر بردبار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان 1500 3290 056
2 مهندس مرتضی سعیدی معاونت فنی و امور زیر بنایی (104)
3 آقای علی ملکی ثانی معاونت اداری و مالی  (105)
4 مهندس محسن کامکاردل طرح و برنامه (150)
5  مهندس مجتبی ضیایی سه قلعه اداره فنی و زیر بنایی (190)
6 مهندس حسین منوری خرو اداره بهبود تولیدات دامی (130)
7 مهندس محمد کریمی سه قلعه اداره بهبود تولیدات گیاهی (110)
8 مهندس علی بیهقی اداره ترویج (140)
9 آقای سید علی حوروی  صنایع کشاورزی (151)
10 مهندس عباس پزنده اداره پشتیبانی و ماشین آلات (170)