ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 مهندس علی اکبر بردبار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان 1500 3290 056
2  مهندس مجتبی ضیایی سه قلعه معاونت فنی و امور زیر بنایی (190)
3 آقای علی ملکی ثانی معاونت اداری و مالی  (105)
4 مهندس محسن کامکاردل طرح و برنامه (150)
5 مهندس مرتضی سعیدی اداره بهبود تولیدات گیاهی (110)
6 مهندس حسین منوری خرو اداره بهبود تولیدات دامی (130)
7 مهندس علی بیهقی اداره ترویج (140)
8 آقای سید علی حوروی  صنایع کشاورزی (151)
9 مهندس عباس پزنده اداره پشتیبانی و ماشین آلات (170)