جلسه کار گروه مشترک طرح بهبود تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری شهرستان سرایان درروز سه شنبه  1401/4/7 با حضور کلیه اعضای کارگروه :ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ،معاونت بهداشتی و رئیس محترم مرکز بهداشت و همکاران  و رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی ، روسای محترم مراکز جهاد کشاورزی آیسک و سه قلعه و کارشناسان پهنه  در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار گردید و مراحل اجرایی طرح و موانع و مشکلات بررسی گردید.