حضور حماسی آحاد مردم, دانش آموزان و مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان و راه پیمایی گرامیداشت 13 آبان به روایت تصویر