آدرس مرکز : شهرستان بیرجند- بخش مرکزی - روستای گازار
مهندس مهرداد فرهمند
رئیس مرکز جهاد کشاورزی شاخنات
تلفن مستقیم : 06532273671
دورنگار : 06532273673

شرح وظایف  مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي

 1. برنامه ریزی و راهبری روند تولید محصولات مختلف کشاورزی
 2. ترویج و توسعه کشت محصولات مختلف کشاورزی
 3. شناسایی استعدادها و ظرفیتهای موجود در توسعه بخش کشاورزی
 4. بررسی، شناسایی و ارائه طریق جهت رفع تنگناها و مشکلات موجود
 5. برنامه ریزی و راهبری بخش غیر دولتی در پیاجرای طرح ها و پروژه ها
 6. فراهم سازی تمهیدات لازم جهت توسعه و تقویت تشکلها
 7. حمایت فنب و حرفه ای از تشکلها و بخش غیر دولتی در پیشبرد امور بخش کشاورزی
 8. نظارت مستمر بر عملکرد تشکلها و بخش غیر دولتی
 9. مدیریت روند راه یافته های نوین به بهره برداران
 10. برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت عمومی در راستای پیشبرد امور بخش کشاورزی
 11. مدیریت بر استقرار و بهره برداری از شبکه دانش و اطلاعات بخش کشاورزی
 12. ساماندهی بازارها و شبکه توزیع محلی
 13. پایش مستمر و نظارت بر مالکیت و بهره برداری از عرصه های اراضی
 14. بررسی صلاحیت ، جذب و ساماندهی پیمانکاران بخش خصوصی
 15. پایش مستمر و نظارت بر سلامت منابع گیاهی موجود
 16. پایش مستمر روند حفظ و احیا و بهره برداری از منابع پایه (آب و خاک)

 

 

 

ورود به صفحه اول مرکز