ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 غلامرضا وارسته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 05632214860
2 بهزاد بصیرت معاون فنی 161
3 علی جعفری رئیس اداره فنی و زیر بنایی 164
4 مهدی محترم رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی 130
5 مهدی فیروزی رئیس اداره امور اراضی 161
6 مرتضی اسداللهی رئیس اداره امور تولیدات دامی 143
5 محمد ابراهیم مصطفایی درمیان رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی 163
6 علی ایزدی نوغاب مسئول امور مالی 155
7 حسین طبیعی مسئول طرح و برنامه 117
8 سید حسین خوشرو مسئول امور اداری 112