جناب آقای غلامرضا وارسته

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

تلفن مستقیم: 32214862