شرح وظایف

  • پیگیری و اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک (روستایی- محوری)
  • نیازسنجی ، مکان یابی و نظارت بر پروژه احداث آبشخور دامی
  • پیگیری کلیه امورات مربوط به واحد های دام سبک، طیور، زنبورعسل 
  • سایر امور مرتبط