آدرس : شهرستان درمیان، شهر اسدیه، میدان ابوذر، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان

تلفن تماس : 3-32120560 (056) 

دورنگار : 32120332 (056)

--