شرح وظایف

  • اجرای کلیه دستورالعمل ها  و قوانین و مقررات در زمینه تامین و توزیع و بهره برداری از منابع آب کشاورزی و تاسیسات آبی مربوطه
  • نظارت مستمر بر فعالیت پیمانکاران در اجرای طرح ها و پروژه های آب و خاک
  • بررسی و اولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات تسطیح اراضی، آبرسانی، احیاء و مرمت قنوات و استقرار سیستم های آبیاری. 
  • سایر امور مرتبط 

 

شرح وظایف

  • شناسایی و راهنمایی متقاضیان اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار
  • برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت رسیدن به اهداف برنامه توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش راندمان آبیاری و اجرای طرح های مصرف بهینه آب کشاورزی
  • نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار شهرستان
  • سایر امور مرتبط