شرح وظایف

  • تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی،چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابها و نیز ثبت اطلاعات در دفاتر روزنامه ،معین،اعتبارات و تعهدات و دفتر کل.
  • رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر اجرای مقررات مالی.
  • انجام امور مربوط به تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهیانه در موعد مقرر و امضای آنها.
  •  سایر امور مرتبط