سیدرضا حسینی

مسئول روابط عمومی

شرح وظایف

  • انجام امور مربوط به برگزاری جشن های محلی ، اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی
  • اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان
  • تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های داخلی
  • سایر امور مرتبط...