آدرس مرکز : شهرستان درمیان - بخش گزیک - شهر طبس مسینا - بلوار پرستار - جنب کارخانه یخ

جناب آقای سیدمحمدنقاش

مسئول مرکز جهاد کشاورزی طبس مسیناء

تلفن مستقیم : 05632111051

دورنگار : 05632111050

 

شرح وظایف 

 

  • نظارت بر بررسی و مطالعات مربوط به تعیین منابع، ظرفیت ها، امکانات و تنگناهای مسائل کشاورزی، و توسعه روستایی حوزه فعالیت مرکز
  • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی-ترویجی تولیدکنندگان و بهره برداران در زمینه های مختلف کشاورزی و ارائه رهنمودهای لازم
  • تهیه و تنظیم برنامه توسعه کشاورزی و روستایی منطقه  و ارائه آن به مراجع
  • ارتباط مستمر با بهره برداران، تشکل ها، نخبگان، مددکاران و سایر اقشار مرتبط با بخش کشاورزی
  • نظارت بر ارائه خدمات فنی کشاورزی به تولیدکنندگان و بهره برداران براساس برنامه های مصوب

 

ورود به صفحه اول مرکز