شماره تماس مدیریت: 3-32120560- شماره فکس : 32120332 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 سیدمحسن نصیرائی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان

32120420

2 مرتضی عسکری مسسئول دفتر مدیر

103

3 زهرامحمدی سرپرست اداره آموزش و ترویج کشاورزی

125

4 سیدعلیرضاموسوی رستگار رئیس اداره امور فنی و زیربنایی

116

5 مرتضی عسکری پناه

مسئول حراست

103

6 زهرامحمدی

کارشناس حفظ نباتات

125

7 مهدی حاجی پور

کارشناس امور دام

115

8 حسین هاشمی

کارشناس آب وخاک

114

9 رامین امیدی نیا

کارشناس آب و خاک

114

10 رامین قاسمی

کارشناس آب و خاک

106

11 محسن رجبی

کارشناس امور اراضی

131

12 جواد برهانی

مسئول امور مالی

110

13 محمد مصطفوی

کارشناس مسئول امور مالی-کارشناس امور اداری

110

14 علی امیرپور

رئیس اداره تولیدات گیاهی

109

15 ناهید داودی

کارشناس ترویج

124

16 مرتضی بهزادی

کارشناس صنایع و مکانیزاسیون

130

17 سیدرضا حسینی

کارشناس باغبانی - کارشناس روابط عمومی

129

18 حسین ملاکی

مسئول پشتیبانی - کارشناس مسئول امور اجرایی

111

19 ابراهیم احراری

کارشناس مسئول برنامه بودجه - مسئول طرح و برنامه

124

20 فریباصنعت پیشه

سرپرست مرکز جهاد کشاورزی قهستان

32143406

21 سید محمدنقاش

مسئول مرکز جهاد کشاورزی طبس مسینا

32111051

22 مسعود قادری درمیان

مسئول مرکز جهاد کشاورزی میاندشت

32138235