معرفی مدیران اسبق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان از زمان تاسیس

 

 

مهندس محمدحسن جاویدی 1401/06/20 الی ....

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سیدمحسن نصیرائی 1398/08/25 الی1401/06/20

تحصیلات دکترای توسعه روستائی

تاریخ انتصاب 1398/11/30

مهندس وحید ضیائیان احمدی 1393/12/24 الی 1398/8/25

تحصیلات : لیسانس

تاریخ انتصاب : 1394/3/3

 

مهندس غلامرضا وارسته 1387/7/21 الی 1393/12/23

تحصیلات : لیسانس

تاریخ انتصاب : 1388/4/13

 

مهندس محسن ارژنگی 1384/10/25 الی 1387/7/21

تحصیلات : لیسانس

تاریخ انتصاب : 1384/10/25

 

مهندس حمید شماعیل زاده 1384/3/1 الی 1384/10/23

تحصیلات : لیسانس

تاریخ انتصاب : 1384/3/1