به گزارش روابط عمومی کلاس آموزشی بیماریهای مشترک انسان و دام، آشنایی با اصول کود دهی باغات میوه و آشنایی با شیوه های مقابله با سرمازدگی درختان میوه در تاریخ 1400/08/22در محل حسینیه  روستای آویجان از توابع قهستان، شهرستان درمیان  با حضور رئیس اداره دامپزشکی شهرستان درمیان و سرپرست مرکز جهاد کشاورزی قهستان و کارشناس ترویج شهرستان و تعداد 10نفر از کشاورزان  روستا برگزار گردید.