به منظور ترویج اشتغال خانگی در بخش کشاورزی و توسعه گلخانه ها و کاشت محصولاتی مانند کلزا و ارتقا دانش زنان روستایی ، در مورخ 98/9/6، کلاس های آموزشی توسعه  اشتغال خانگی در بخش کشاورزی، کلزا و توسعه گلخانه ها در مهمانسرای مسجد النبی روستای نوغاب، با حضور خانم مهندس ناهید داودی( کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی) و سرکار کار خانم مهندس سوده اکبری(مدیر عامل صندوق شهرستان) و تعداد 39 نفر از زنان روستایی نوغاب برگزار گردید و در آن موضوعات توسعه اشتغال خانگی در بخش کشاورزی و  توسعه گلخانه ها و کلزا آموزش داده شد.