به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس درچهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی صورت گرفت

🔹برگزاری همایش ارکان صندوق خرد زنان روستایی با محوریت کارآفرینی و هنر مدیریت زمان درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی
🔹بازدید مدیر جهاد کشاورزی وکارشناسان و روسای ادارات تعاون روستایی،شبکه دامپزشکی؛امور عشایر از مراکز جمع آوری شیر شهرستان

🔹بازدید مدیر جهاد کشاورزی وکارشناسان ازکارگاه تولید کول شرکت توسعه و عمران فردوس

🔹برگزاری اردوی جهادی تخصصی دامپزشکی در روستای باداموک توسط شبکه دامپزشکی شهرستان