به گزارش روابط عمومی مدیریت مدیریت جهاد کشاورزی مهندس باقری  مدیر امور اراضی استان به همراه  معاون اداره کل منابع طبیعی استان، مدیر جهاد کشاورزی وکارشناسان امور اراضی شهرستان از اراضی حومه انارستانک فردوس جهت اجرای فرآیند رفع تداخلات پلاک انارستانک بازدید نمودند