آدرس : شهرستان درمیان، شهر اسدیه، میدان ابوذر، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان

تلفن تماس : 64-32124560 (056) 

دورنگار : 32123332 (056)

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید