به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، با توجه به تغيير آب و هواي ايران به سمت گرم و خشك و شور شدن تدريجي خاك هاي زراعي كشور، معرفی گیاهان با نیاز آبی کم، مقاوم به تنش شوری و خشکی و توسعه کشت آن ضروری است.

گیاه کینوا با توجه به تحمل آن در مقابل خشكي و شوري به عنوان يك گياه مناسب براي رسيدن به كشاورزي پايدار، تغذيه مناسب و توليد صنعتي است

توسعه و ترويج كشت و تغذيه كينوا باعث تنوع بخشي به محصولات غذايي در كشور، تولید پایدار، افزایش درآمد کشاورزان و تأمين بخشي از نياز غذايي جامعه خواهد شد. کینوا به عنوان غذایی بدون گلوتن، یک گیاه دارویی هم محسوب می شود. تحقيقات در زمينه اين گياه نشان داد كينوا در ايران قابل توليد و در آينده جايگاه مناسبي در زراعت خواهد داشت.

به منظور بررسی سازگاری رقم و همچنین تاریخ کشت مناسب در شهرستان، مزرعه الگویی کینوا رقم قرمز با همکاری مرکز ملی تحقیقات شوری استان یزد در روستای الله آباد از توابع بخش مرکزی متعلق به آقای جواد زمانیان در سطح 4500 متر مربع احداث گردید. تاریخ کاشت این مزرعه 20 مرداد و میزان مصرف بذر 14 کیلوگرم در هکتار بوده است.

مزرعه در 8 نوبت  و با مدار آبیاری هر 8 روز یکبار آبیاری گردیده است. پیش بینی می گردد از این سطح 1200 کیلوگرم کینوا برداشت گردد و 480 میلیون ریال عاید کشاورز گردد.