سه شنبه     01/خرداد/1403 

در این صفحه سوالات متداولی که برای کاربران سایت وجود دارد،پاسخ داده می شود.

اداره امور تولیدات گیاهی

بهترین زمان مصرف علف کش توفوردی در مزارع گندم چه زمانی است؟

از پنجه زنی تا ساقه دهی گندم

چگونه با آفت شپشک و سپردار درختان میوه مبارزه کنیم؟
برای افزایش گلدهی زعفران چه کاری انجام دهیم؟
کوددهی درختان بهتر است در چه زمانی انجام شود و از چه دستوری استفاده کنیم؟
بهترین زمان مصرف کود سرک در گندم چه زمانی است؟
بهترین زمان مصرف عناصر ریز مغذی و محلولپاشی در گندم چه زمانی می باشد؟

اداره امور فنی و زیربنایی

تسهيلات بلاعوض واعتبارات دولتي در بخش آب وخاک به چه طرح هایی اعطاء ميگردد؟

تسهيلات بلاعوض در همه زمينه هاي طرحهاي آب وخاك از قبیل آبیاری تحت فشار،احیاء ومرمت قنوات،احداث استخرذخیره آب ،انتقال آب به مزارع با لوله،  تسطیح ویکپارچه سازی اراضی وطرح
آبیاری کم فشاربا آورده شخصي مشخص به بهره برداران اعطاء ميگردد

حداقل وحداكثر سطح جهت اجراي آبياري تحت فشاركه تسهيلات به آن تعلق ميگيردچقدر ميباشد؟
نحوه اجراي آبياري تحت فشار ،اعتبارات وتسهيلات مصوب جهت اجراي طرحهاي فوق چگونه ميباشد ؟

اداره امور تولیدات دامی

نحوه اخذ پروانه واحدهای دامداری چگونه است؟

الف)مراجعه به دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ب)تکمیل پرونده در محل دفتر سازمان نظام مهندسی و استعلامات مورد نیاز
ج )ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسی استا درصورت تکمیل پرونده و اخذ پاسخ مثبت استعلامات و داشتن شرایط قانونی نظام دامپروری کشور

شرایط اخذ تسهیلات جهت واحدهای دام و طیور به چه صورت است؟

اداره آموزش و ترویج

شرایط تشکیل کانون یادگیری دانش و تجربه چیست؟

کشاورزان در هر رشته فعالیتی باید نمونه باشند که در سطح شهرستان استان یا کشور لوح تقدیر دریافت کرده باشند . عنوان کانون باید از محصولات و تولیدات عمده شهرستان باشد.محل در نظر گرفته شده باید توجیه فنی از نظر کارشناسان داشته باشد

شرایط تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی چیست؟