به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از 45 طرح و پروژه در سطح شهرستانهای استان توسط کارشناسان مدیریت بازرسی و بازرسین مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی و بازدید قرار گرفته است، گفت: در مجموعه مدیریت بازرسی از ابتدای سال جاری 617 فقره درخواست مورد بررسی قرار گرفته که از تعداد ذکر شده 546 مورد درخواست و 71 مورد شکایت بوده که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اسرع وقت پاسخگویی صورت پذیرفته است.

سیدحسن موسوی نژاد به بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی به تعداد 60 مورد از پروژه های سامانه نوین آبیاری تحت فشار اشاره کرد و افزود: دو جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان با دستورکار بررسی مستندات بارگذاری شده در سامانه ارزیابی عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی ، بررسی و ارزیابی پروژه های آب و خاک و وضعیت توزیع نهاده های بخش کشاورزی برگزار شده که نتایج خوبی داشته است.

وی اظهار داشت: کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی تشکیل و موضوعاتی از قبیل بروزرسانی گلوگاههای بروز مفسده و اجرای دقیق شاخصهای سلامت اداری و بررسی وضعیت شکایات واصله از دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: پیرو ابلاغ دستورالعمل کارگروه صدای مردم، ضمن برگزاری کارگروه صدای مردم و تشریح دستورالعمل کارگروه برای اعضاء، ابلاغ اعضاء که توسط رئیس سازمان صادر گردیده به اعضاء تحویل و موضوعات مرتبط با کارگروه طرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ و جهت تصمیم نهایی به کارگروه مرکزی ستاد وزارت مطبوع ارسال گردیده است.