حامد عارفی نیا 

رئیس اداره روابط عمومی

 

شرح وظایف

  • مشاوره به ریاست سازمان و برنامه ریزی ارتباطات راهبردی و تاکتیکی برای پیشبرد اهداف سازمان
  • مدیریت تولید اطلاعات در راستای انعکاس اخبار و تبیین عملکرد سازمان در رسانه های ملی و استانی
  • مدیریت مصاحبه های مطبوعاتی و ردایو و تلوزیونی مسئولان و نظارت بر تهیه و تدوین جامع مراسم و ارتباطات سازمانی
  • شرکت در جلسات مهم سازمان