سیروس سروری

کارشناس سمعی و بصری

 

شرح وظایف

  • تهیه گزارش عملکرد روابط عمومی سازمان
  • احصاء مستندات و گزارشات موثق از زیرمجموعه سازمان
  • گردآوری و جمع بندی و تحلیل نظرهای مردم و نخبگان در رسانه ها در زمینه فعالیتهای سازمان
  • تهیه گزارشات برای مخاطبان عام و خاص بر حسب نظر رئیس اداره