ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 05632225386