📢جذب و توزیع برنج هندی و  شکر تنظیم بازار 📡به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی،
توزیع برنج هندی 1121و  شکر تنظیم بازار با همکاری اتحادیه تعاون روستای شهرستان با نرخ مصوب در سطح شهرستان در شهرهای سربیشه ، مود و درح در حال جذب و توزیع می باشد.
#شهر سربیشه:
1- فروشگاه شرکت تعاونی روستایی طاهر (برنج هندی و شکر)
#شهر مود:
1- فروشگاه شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا(شکر)
2- فروشگاه شرکت تعاونی روستای فردوسی (برنج هندی)
#شهر درح:
1- شرکت تعاونی روستایی ابوعلی سینا درح  شکر و برنج هندی قیمت هر کیلوگرم:
 برنج هندی      350000ریال
 شکر                 280000ریال 🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، گشایش در سفره مردم🇮🇷  
┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌