📡برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات
 
 📢به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، سه شنبه۱۸مهر ماه ۱۴۰۲کارگاه آموزشی مدیریت کاشت غلات با حضور مدیرجهاد کشاورزی، مسئول تعاون روستایی وکارشناسان جهاد کشاورزی در محل حسینیه روستای مختاران ویژه کشاورزان با تاکید بر موارد ذیل برگزارگردید:
1-نکات مهم جهت آماده سازی زمین وتاکیدبر تسطیح لیزری وکاربرد چیزل وزیرشکن وحذف گاوآهن برگرداندارانجام شد.
2-بوجاری وضدعفونی بذور محلی درمواردی که امکان کاشت بذور گواهی شده به هردلیلی میسرنباشد. نوع ومیزان سموم طبق آخرین دستورالعملها
3-استفاده ازبذورگواهی شده باتاکیدبرارقام مقاوم به شوری وخشکی مانند ارگ ،برزگرونارین
4-تلقیح وبذرمال نمودن بذور غلات قبل ازکاشت جهت مقابله با کمبودرطوبت اطراف بذر وبا هدف تغذیه کمکی واستقرار سریعتر ریشه درخاک بااستفاده از انواع بذرمالها مانند روی واسیدهیومیک و...
5-مدیریت کودهای پایه واستفاده ازسبد کودی شامل کودهای ازته،فسفاته وپتاسه
6-جبران عدم مصرف کودهای فسفاته وپتاسه قبل ازکاشت با انواع کودهای فسفات وپتاس بالا قابل حل درآب با مصرف شربتی ومحلولپاشی منطبق با مراحل فنولوژی غلات
7-استفاده ازکودهای آلی وکودهای حیوانی فرآوری شده قبل ازکاشت به مقدارمناسب
8-تاکیدبرکاشت مکانیزه غلات با اولویت کشت مستقیم وکم خاکورزی واستفاده ازانواع کف کارها
درپایان نحوه بذرمال نمودن بذور به صورت عملی با بذرمال هیومیک اسید به میزان 1لیتردر100کیلوبذرآموزش داده شد. 🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، گشایش در سفره مردم🇮🇷  
 
 
 
‏‏┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌