فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 

ردیف

کد دفتر ارایه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس

تلفن دفتر

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

   

 

 

5

 

 

 

 

6