شرح وظایف

  • نظارت بر اجرای برنامه های ترویج کشاورزی و ارزشیابی کار مروجان
  • انجام بررسی های مقدماتی در سطح روستاهای حوزه شهرستان به منظور تعیین مشکلات عمده کشاورزان
  • تشویق و ترغیب کشاورزان در پیروی از اصول جدید کشاورزی و استفاده از ماشین آلات کشاورزی و
  • بهره برداری صحیح از آب و خاک و منابع طبیعی
  • نیازسنجی آموزشی کشاورزان
  • اجرای برنامه های آموزشی نظیر کارگاه، کلاس، بازدید و مزارع الگویی
  • تهیه و توزیع نشریات ترویجی
  • سایر امور مرتبط ...