شرح وظایف

  • جمع آوری  اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی در یکی از زمینه های مربوط به کشاورزی
  • مطالعه و بررسی اطلاعات و جمع اوری شده مربوط به منابع آب و خاک و نیروی انسانی و سرمایه
  •  اقدام در تهیه و تنظیم برنامه های کلی در زمینه کشت محصولات و توسعه کشاورزی و نیز برنامه های کلی زراعت و توسعه مکانیزاسیون و نیز پرورش دام ها و طیور و تهیه فرآورده های مربوط به آنها .
  • تهیه و تنظیم و پیشنهاد طرحهای بلند مدت و میان مدت یا کوتاه مدت برای توسعه کشاورزی کشور با استفاده از نتایج مطالعات انجام شده.
  • کمک در پیش بینی و پیشنهاد برنامه های مربوط به تولید و تکثیر و بهبود نژاد دام و طیور
  • سایر امور مرتبط