ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 خانم مهندس مریم جوادی بایگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 05632663390
2 خانم مهندس زهرا سلطانی رییس اداره ترویج  05632663390- داخلی 121
3 آقای مهندس محمد رضا زرگری رییس اداره بهبود تولیدات گیاهی 05632663390- داخلی 110
4 آقای مهندس  سعید عسکری پناه  مسئول طرح وبرنامه 05632663390- داخلی 127
5 آقای مهندس سید محمد تقی موسوی مسئول امور اراضی 05632663390 -داخلی 115
6 آقای مهندس  مهدی امیر آبادی زاده رییس مرکز خدمات مود 05632683140
7 آقای مهندس مهدی رضایی رییس مرکز خدمات درح 056323653707