تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی

به روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه امروز پنج شنبه مورخ ٢٣ تیر ماه از نمونه های ملی و استانی بخش کشاورزی تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است یک نمونه ملی و دو نمونه استانی سهم شهرستان زیرکوه در قهرمانان کشاورزی استان بوده است.

1-آقای علیرضا رحیمی تولیدکننده نمونه ملی محصولات گواهی شده از شهرستان زیرکوه روستای میرآباد

2-آقای امیر حبیبی تولید کننده نمونه زرشک استان از شهرستان زیرکوه بخش زهان روستای افین

3-خانم زینب باقری تسهیلگر نمونه زن روستایی استان از شهرستان زیرکوه روستای شیرگ