قابل توجه واحد های پرورش ماهی شهرستان

🔸با توجه به پوشش بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی در برابر وقوع حوادث غیر مترقبه و بیماری‌های مشترک،نوپدیدو واگیر دار در حوزه آبزی پروری و امکان جبران خسارت بخشی از خسارات وارده به بهره برداران و واحد های تولیدی، واحد های پرورش ماهی متقاضی بهره مندی از شرایط فوق، می توانند جهت برخورداری از پوشش بیمه ای مذکور به صندوق بیمه شهرستان مراجعه