قابل توجه دامداران محترم شهرستان

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه در نظر دارد تعداد 5 راس بره و 3 راس بزغاله ماده را به قیمت کارشناسی از طریق مزایده کتبی غیر حضوری در ساعت   10 صبح  روز  شنبه مورخ 1402/07/15   به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساندمتقاضیان میتوانندجهت بازدید از دام های مذکور به میدان عرضه دام شهرستان مراجعه نموده و جهت در یافت فرم شرکت در مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/15 به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه نمایند. ضمنا شرایط مزایده در فرم مزایده موجود میباشد.