شرح وظایف(امور دام) 

  • برنامه ریزی ، نظارت، پیگیری و اجرای کلیه امورت مربوط به دام سبک ، سنگین، طیورو آبزیان شهرستان 
  • پیگیری کلیه امورات محوله مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی سازمان به شهرستان
  • سایر امور مرتبط...

 

  • پیگیری و اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک (روستایی- محوری)
  • نیازسنجی ، مکان یابی و نظارت بر پروژه احداث آبشخور دامی
  • پیگیری کلیه امورات مربوط به واحد های دام سبک، طیور، زنبورعسل 
  • سایر امور مرتبط