مجید صحرانژاد 

شرح وظایف

1 . برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان.

2 . نظارت و ارزشيابي كاركنان .

3. انجام كليه امور پرسنلي كاركنان اعم از استخدامي ، شاغلين و بازنشستگي .

4 . تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات و مشخصات كاركنان و به روز نمودن آنها .

5. برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به خريد ، نصب و تعمير ونگهداري شبكه ارتباطي و مخابراتي.

6. همكاري در خصوص برگزاري گردهمايي ها، مراسم و ساير تشريفات .

7. بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص اسناد و مدارك پزشكي ارائه شده توسط پرسنل .