محمدحسین دلیری

تلفن :32503321

داخلی 105

شرح وظایف

  • پيگيري و نظارت بر كليه امور فنی و تخصصی ادارات تولیدات گیاهی و دامی، ترویج و امور زیربنایی.
  • نظارت و امكان فراهم شدن نيازهاي اوليه طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات مردمي و ساير.
  • ارتباط مستمر با كليه ادارات و بخشهاي تخصصی کشاورزی جهت پاسخگويي به مراجعين و انجام هر چه بهتر مأموريت هاي محوله.
  • تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های استانی و ملی و اجرای موافقت‌نامه
  • تهیه لیست پروژه‌های پیشنهادی سال بعد و برآورد نیازهای کشاورزی شهرستان
  • بررسي و ارجاع كليه مكاتبات مديريت از طريق اتوماسيون اداري به بخش هاي مربوطه و پيگيري انجام به موقع آن.
  • پاسخگويي به مسئولين ادارات و ارگان هاي شهرستان به عنوان جانشين مدير شهرستان
  • شرکت در جلسات شهرستانی و استانی در غیاب مدیر شهرستان
  • انجام كليه امور مربوط به مديريت در غياب مدير شهرستان