اهداف سازماني

 

شوراي عالي اداري در نود وهشتمين جلسه مورخ هفتم دي سال هزار و سيصدو هشتاد ويک در اجراي جزء 3 بند ماده يك وظايف واحدهاي استاني جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود.

 1) بررسي و شناخت امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي (زراعت، باغباني، آب وخاك، دام ، طيور و آبزيان و توسعه روستائي و عشايري و منابع طبيعي ) در سطح استان و مسائل و مشكلات فني ، اقتصادي و اجتماعي مربوط به آنها

 2) تهيه و تدوين خط مشي ها، اهداف ، برنامه ها و سياستهاي توسعه بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري در استان درقالب سياستها و برنامه هاي مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در استان جهت تصويب.

 3) بررسي، تدوين و اجراي برنامه ها، طرحها و دستورالعمل هاي مربوط به الگوي كشت محصولات كشاورزي و همچنين نظام دامداري، دامپروري و منابع طبيعي استان در قالب سياستهاي مصوب

 4) تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي و كاهش ضايعات درسطح استان براساس قوانين و مقررات مربوط

 5) جمع آوري، استخراج، طبقه بندي، پردازش ، نگهداري، بهنگام سازي و انتشار آمار اطلاعات مربوط به بخش كشاورزي و توسعه وعمران روستايي و عشايري در استان

 6) تهيه، اجرا و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي استاني بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي وزارت

 7) مطالعه، بررسي ، نيازسنجي ، برنامه ريزي ، تهيه ، اجراء و ارزشيابي طرحها، برنامه ها و دوره هاي آموزشي وترويجي، فني وحرفه اي و علمي و كاربردي مورد نياز توليدكنندگان، بـهــره برداران ، مروجان و راهبران بخش كشاورزي در استان در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت جهاد كشاورزي

 8) ارائه نتايج پژوهشهاي انجام شده به توليدكنندگان و بهره برداران

 9) تهيه و اجراي طرحها و برنامه هاي مرتبط با حفظ، احياء، گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگلها و مراتع طبيعي و دست كاشت در سطح استان در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب

 10) مطالعه، برنامه ريزي ، ‌تدوين و اجراي طرحهاي لازم در زمينه آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه هاي آبخيز استان

 11) تهيه و اجراي طرحهاي تثبيت شن هاي روان و بيابان زدائي و جلوگيري از بيابان زايي

 12) تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جنگلكاري، جنگلداري ، مرتعداري ، ايجاد پاركهاي جنگلي و تفرجگاه هاي طبيعي در چارچوب سياست هاي ابلاغي

 13) انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيري از تغيير و تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي

 14) تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي، دولتي و موات از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان و اخذ سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود

 15) انجام عمليات اجرايي لازم براي تثبيت مالكيتهاي شرعي و قانوني با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجراي قانون اصلاحات ارضي در رقبات مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايي اراضي كشت موقت

 16) برنامه ريزي در جهت استقرار شكبه عمليات ترويجي درمناطق روستايي و عشايري در قالب سياستها و برنامه هاي وزارتخانه ها

 17) تهيه برنامه استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي استان در چارچوب طرحهاي جامع حوزه هاي آبخيز

 18) نظارت بهداشتي بر مراكز نگهداري و پرورش دام و مركز تهيه، توليد وتوزيع و عرضه فرآورده هاي خام با منشاء دامي و محصولات شيلاتي. كارخانجات خوارك دام، كشتارگاهها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها

 19) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي و توسعه آبزي پروري در استان

 20) برنامه ريزي ، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه وعمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاهها در سطح استان

 21) تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به امور زيربنايي كشاورزي از قبيل يكپارچگي سازي اراضي، احداث راههاي بين مزارع، تجهيز ونوسازي مزارع و باغها بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده هاي كشاورزي

 22) بررسي وانجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح، احياء و افزايش حاصلخيزي خاك در جهت بهره برداري بهينه و مطلوب از آن

 23) برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور انتقال آب انهار سنتي و قنوات، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزي وافزايش راندمان آبياري در مزارع و باغها با استفاده از روشهاي نوين آبياري واقدامات مربوط به احداث، توسعه و نگهداري تأسيسات آبي

 24) اجراي وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در سطح استان

 25) اجراي طرحهاي كوچك تأمين و توسعه منابع آب در سطح استان ( پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه اي ذيربط)

 26) شناسايي امكانات و نيازمنديهاي دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و توليدي عشاير

 27) ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چارچوب طرحهاي ابلاغي

 28) انجام اقدامات لازم در جهت نگهداري بنادر شيلاتي و تأسيسات زيربنايي براساس ضوابط ابلاغي

 29) فراهم آوردن زمينه هاي توسعه صنايع مربوط به جمع آوري ، نگهداري ، تبديل و عمل آوري و بسته بندي محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و توسعه وحمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در استان

 30) انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ، بهبود وتوسعه كمي و كيفي محصولات زراعي و باغي، توليدات دام، آبزيان و منابع طبيعي استان و حمايت از منافع توليدكنندگان

 31) بررسي نظامهاي بهره برداري كشاورزي دراستان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسبترين آنها با توجه به خصوصيات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منطقه

 32) انجام بررسي هاي لازم درمورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي فنآوري كشاورزي متناسب با خصوصيات و ويژگي هاي اقليمي و كشاورزي استان و تهيه و اجراي طرحهاي مكانيزاسيون وساير برنامه هاي مورد نياز بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي

 33) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع دام و آبزيان، اصلاح نژاد، تغذيه ، مديريت و مهندسي بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهاي لازم در چارچوب سياستها و دستورالعمل هاي ابلاغي

 34) تأمين سلامتي و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت و اجراي عمليات پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان ودام و قرنطينه دامي

 35) انجام اقدامات لازم در خصوص گسترش شبكه هاي پيش آگاهي، مراقبت، پيشگيري ، قرنطينه گياهي و مبارزه با آفات، علفهاي هرز و بيماريهاي گياهي در سطح استان

36) نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي و سموم موردنياز بخش كشاورزي در استان براساس ضوابط ابلاغي

 37) انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهي و بهينه سازي نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي وتوليدات د امي در استان در چارچوب برنامه هاي مصوب و سياستهاي بازرگاني كشور

 38) انجام اقدامات لازم در زمينه خريد، فروش، بازاريابي ، صادرات. بيمه ، نگهداري، امحاء، و نظاير آن در خصوص محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي براساس قوانين، مصوبات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور

 39) حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وفراهم آوردن زمينه هاي لازم براي استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و موسسات اعتباري توسط توليدكنندگان و بهره برداران

 40) انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان، توليدات، تأسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزي

 41) انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تأمين و توزيع نهاده هاي كشاورزي دام و آبزيان، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غيردولتي و درصورت لزوم توسط واحد ذيربط در استان درچارچوب ضوابط ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي

42) نظارت مستمر بر كليه فعاليتهاي مرتبط با زيربخشهاي مختلف كشاورزي در سطح استان

 43) نظارت و ارزشيابي طرحها، فعاليتها ، اقدامات در حيطه وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه بمنظور سنجش ميزان كارآيي و اثر بخشي آنها

 44) اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي انجام فعاليتهاي مربوط به بخش كشاورزي ، منابع طبيعي و دام و طيور و آبزيان

 45) انــجام ساير وظــايف و اموري كه به موجب قوانين ومقررات به عهده وزارت جهاد كشاورزي در سطح استان مي باشد