مسئول:ناصر کاظمی

تلفن:32503321

داخلی 110

شرح وظایف طرح و برنامه 

 • جمع آوری اطلاعات پروژه ها و تهیه و تنظیم برنامه های پیشنهادی سالانه مدیریت
 • بررسی پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های مدیریت و تهيه گزارشات مربوطه
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه ادارات و واحدهای مدیریت و تطبیق آن با شرح عملیات مندرج در موافقت نامه ها
 • معرفی متقاضیان واجد الشرایط اخذ تسهیلات بانکی به بانک های عامل و پیگیری جذب تسهیلات مزبور
 • نظارت بر حسن اجرای پروژه های تسهیلاتی
 • راهبری اتوماسیون اداری مدیریت
 • تهیه و تدارک نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز مجموعه اداری مدیریت
 • اجرای آمارگیری سالانه محصولات زراعی و باغی
 • پيگيري امور مربوط به تنظیم موافقت نامه ها و تخصيص و دريافت اعتبارات پروژه ها
 • همکاری در امر صدور پروانه هاي مشاغل خانگي و پيگيري جذب اعتبارات آن در بانك ها
 • ثبت اسامي مجريان و متقاضیان در سامانه تسهيلات بانكي
 • ثبت اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی در سامانه رصد