ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی) داخلی
 1 جواد درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 05632503321 102
2 فرامرز صفایی دبیرخانه 05632503321 0