ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی) داخلی
 1 کاظم امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 05632503321 102
2 فرامرز صفایی دبیرخانه 05632503321 0
3 دلیری معاون فنی 32503321 105
4 خانم هزاری مکانیزاسیون  32503321 115
5 ناصر کاظمی طرح و برنامه و تسهیلات 32503321 110
6 مرتضی غفاری آب و خاک و فنی و مهندسی 32503321 106