1- دستورالعمل اجرايي نظام تهيه و تدوين برنامه ششم

 2- سند راهبردي و عملياتي اقتصاد مقاومتي

3- نظام تهيه و تدوين برنامه ششم

4- لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم