به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه تعداد 18000 قطعه ماهی بین متقاضیان بخش کشاورزی توزیع گردید.

آقای مهندس درویشی گفت : بمنظورافزایش بهره وری ازآبهای کشاورزی وکمک به اقتصاد خانوارهای بخش کشاورزی تعداد18000 قطعه بچه ماهی از نوع کپور معمولی بصورت یارانه دار در20 باب استخردومنظوره سطح شهرستان زیرکوه رهاسازی گردید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه افزود: پیش بینی می شود در صورت رعایت توصیه ها و نکات فنی ارائه شده به پرورش دهندگان در پایان دوره پرورش میزان 20 تن ماهی برداشت شود.