انگور زعفران
عناب زرشک

پسته

آلو

 

میزان تولید قطعی / تن

میزان تولید پیش بینی / تن

تعداد درخت غیربارور / اصله

تعداد درخت بارور / اصله

سطح زیر کشت غیربارور / هکتار

سطح زیر کشت بارور / هکتار

نام محصول

6.6

8.3

95

1248

0.3

3.378

سیب

1.68

1.98

200

2467

0.2

4.633

به

1.5

2

550

160

0.7

0.65

آلبالو

0.4

0.7

50

50

0.2

0.2

گیلاس

0

0

0

150

0

0.2

گوجه

23.12

27.05

751

17948

1.435

37.017

آلو

5.4

8.6

56

551

0.15

2.15

هلو

28.495

42.375

565

8564

1.81

24.364

زرد آلو و قيسي

0.08

0.15

0

15

0

0.05

سایر میوه های هسته دار

548.95

652.29

5731

181733

6.23

271.891

انگور

0.36

0.5

0

1635

0

2.26

توت درختي انواع توت و شاه توت

0

0

0

0

0

0.05

توت فرنگي

21.88

43.32

718690

121594

1063.3

211.043

پسته

3.5

7.47

260

8526

0.4

27.12

بادام

0

0.8

779

2964

2.51

18.01

گردو

0

0

1300

0

2.2

0

ساير میوه های خشك

122.953

257.678

0

0

68.631

2570.911

زرشک

21.545

38.38

32046

199198

64.785

393.113

عناب

27

44.05

1286

39793

2.67

83.504

انار

2

3.2

20

1186

0.1

2.737

انجير

15.05

21.9

0

0

0

32

زيره سبز

0

0

0

0

0

1

سایر گیاهان دارویی

0

0

0

300

0

1.6

توت توتستان نوغان

0.02988

0.43918

0

0

13.59

1395.946

زعفران

8.3

10.08

0

0

0.6

30.95

گلستان گل محمدی